Author Archives: admin

About admin

Vi vill ha folkomröstning om Slussen!

Slussen fortsätter byggas trots oklart rättsläge

Slussenprojektet skriver tydligt, både i utställning och på hemsidan att bygget inte kan påbörjas innan bägge detaljplaner vunnit laga kraft. Det är ställt bortom rimligt tvivel att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget inte kommer att godkännas av Mark- och miljööverdomstolen. Trots det och trots vad staden sagt om att båda detaljplanerna måste vinna laga kraft för att bygga Nya Slussen sker ingen omprövning av projektet. Utan staden fortsätter att försöka investera fast sig i det felaktiga beslutet. En grov ansvarslöshet som Sten Nordin söker iklä en mantel av handlingskraft. Manteln är dock genomskinlig. Förtroendet för Stockholms Alliansens förmåga att lämna en bättre stad till framtiden eroderar – särskilt hos borgerliga väljare – för varje ny dag som oförmågan att ompröva Slussenbeslutet består.

Photo: Slussenprojektet skriver tydligt, både i utställning och på hemsidan att bygget inte kan påbörjas innan bägge detaljplaner vunnit laga kraft. Det är ställt bortom rimligt tvivel att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget inte kommer att godkännas av Mark- och miljööverdomstolen. Trots det och trots vad staden sagt om att båda detaljplanerna måste vinna laga kraft för att bygga Nya Slussen sker ingen omprövning av projektet. Utan staden fortsätter att försöka investera fast sig i det felaktiga beslutet. En grov ansvarslöshet som Sten Nordin söker iklä en mantel av handlingskraft. Manteln är dock genomskinlig. Förtroendet för Stockholms Alliansens förmåga att lämna en bättre stad till framtiden eroderar - särskilt hos borgerliga väljare - för varje ny dag som oförmågan att ompröva Slussenbeslutet består.

Moderaterna desinformerar om Slussen


slussen

Moderaterna desinformerar om SLUSSEN plan B

Många medborgare frågar Sten Nordin (M) varför inte staden förnyar Slussen på det sätt som SLUSSEN plan B föreslår. Det svar dessa medborgare nu får från Moderaterna (M) innehåller en mängd osanna och osakliga påståenden. Här följer några av M´s påståenden i – kursiv stil – med SLUSSEN plan B´s kommentarer, som grundar sig på stadens egna dokument:

M: Plan B påminner om förslaget ”Ett nybyggt bevarande” som presenterades under programsamrådet 2007.

Plan B innebär mindre ingrepp i bebyggelse, mark och vatten än det förslag som togs fram av White arkitekter 2007. Även om båda förslagen innebär att klöverbladslösningen återskapas så skiljer de sig mycket, bl a i utformningen av bussterminalen.

M: Vår bedömning är att det kommer att vara ungefär lika mycket störningar under byggtiden oavsett vilket förslag som genomförs.

Störningarna under byggtiden påverkas självklart av hur stora ingrepp man gör i bebyggelse, mark, berg och vatten. Nya Slussen-projektet kräver stora schakter och utgrävningar, ofta under havsnivån, med komplicerade skyddskonstuktioner. Staden redovisar därför omfattande begränsningar och långvariga stopp för trafiken.

Plan B´s mindre ingrepp och halva byggtid gör att trafikstörningarna kan begränsas avsevärt.

M: Samma mängder ska rivas.

Stadens officiella utredningar visar att masshanteringen för själva Slussendelen uppgår till c:a 400.000 kubikmeter. Sen tillkommer c:a 400.000 kubikmeter berg som ska sprängas ut för en bussterminal och för omledning av en avloppstunnel i Katarinaberget.

Plan B har en total masshantering på c:a 200.000 kubikmeter.

M: Att bygga temporära broar, som har föreslagits, har utretts av projektet och bedömts vara problematiskt.

För att kunna utföra ombyggnaden av Slussen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt anser plan B´s byggexperter att man bör bygga provisoriska broar. På så sätt kan trafikstörningarna under byggtiden begränsas. Även staden har en beredskap för provisoriska broar. Det framkom under domstolsförhandlingarna om miljö- och vattendom i höstas.

M: Bussterminalen förlades i berget eftersom SL:s krav på utrymme gjorde att den inte längre fick plats på kajen.

Det finns plats för en bussterminal med högre kapacitet på kajplanet, nära tunnelbana och stadsbussar. Plan B visar att det går att bygga en modern bussterminal med 34 hållplatser och 30 reglerplatser på i stort samma plats som den nuvarande. När tunnelbanan sen är klar till Nacka kan plan B´s bussterminal minskas till 20 hållplatser och 20 reglerplatser.

Nya Slussens bergrumsterminal har 28 hållplatser och 20 reglerplatser.

M: Det blir nu definitivt en mindre terminal än den planerade, det går att bygga mindre än vad som tillåts i en detaljplan.

Staden har ännu inte redovisat några ritningar på en mindre bergrumsterminal. Men om nu staden planerar att bygga en mindre bussterminal i Katarinaberget kan man fråga sig hur den bussterminalen ska klara den busstrafik som idag går till Slussen, och den ökade busstrafik man räknar med de närmaste åren, innan tunnelbanan till Nacka är klar.

M: T-korsningar är en vanlig lösning i staden och de nya korsningarna vid Slussen kommer inte att särskilja sig. Trafikmängderna i korsningen Katarinavägen/Hornsgatan är dessutom avsevärt lägre (mindre än hälften) än vid t ex korsningen Hornsgatan/Ringvägen.

Slussen inte är en vanlig gatukorsning. Det är Stockholms viktigaste knutpunkt för busstrafik, inklusive ersättningstrafik för tunnelbanan. Slussen har också mycket cykeltrafik som kommer att öka i framtiden. Överallt i Sverige och i övriga världen bygger man om T-korsningar till rondeller för att förbättra framkomlighet och säkerhet. Slussens planskilda korsningar tillsammans med klöverbladets rundslingor har visat sig fungera mycket bra för framkomligheten, både för buss-, bil-, cykel- och gångtrafik. Stadens egna utredningar visar att de tre T-korsningarna i Nya Slussen kommer att stoppa upp trafikflödena och orsaka stora köbildningar.

M: Det är svårt att bedöma den grova kostnadsskattningen för Plan B. T ex är det oklart i vilket penningvärde siffran är satt. En snabb överslagsräkning av vad en indexuppräkning skulle innebära visar att slutkostnaden skulle hamna på 6-6,5 mdkr under förutsättning att byggtiden som de anger till 4,5 år stämmer. 2007 räknade staden på vad uppförandet av det som kallades ”Ett nybyggt bevarande” skulle kosta jämfört med en nybyggnad och fann då att skillnaden var minimal.

Erfarna byggare beräknar plan B´s totala kostnad till 4,5 – 5 miljarder, i dagens penningvärde.

Ända sedan 2010 har Sten Nordin (M) hävdat att Nya Slussen kostar 8 miljarder. Och detta belopp har har inte ändrats trots att det efter 2010 har tillkommit kostnader för en bergrumsterminal, ”utköp” av Atrium Ljungberg, förstärkning av Folkungagatan, omläggning av stora va-ledningar, provisorisk bussterminal i Henriksdal mm. Dessutom har intäkterna för

Nya Slussen minskat p g a brutet avtal för gallerian och vägran från Mälarkommunerna m fl att betala vattenåtgärderna.

M: Att bedöma om det är möjligt att bygga Plan B inom gällande detaljplan är svårt att uttala sig om eftersom underlaget inte är tillräckligt detaljerat för annat än att ge ett översiktligt svar. Det saknas t ex en inmätning som går att sätta i relation till dagens anläggning. Även om det skulle vara möjligt så krävs mycket arbete (t ex för utredningar och projektering) innan detta bygge kan starta. För de delar av arbetena som måste göras i vatten krävs dessutom en ny vattendom. Det skulle innebära en tidigaste byggstart 2015/2016. Byggtiden som anges är 4,5 år vilket innebär att den nya anläggningen skulle stå klar tidigast 2020, man spar med andra ord ingen tid.

Landets ledande experter på plan- och bygglagen hävdar att det går att förnya Slussen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort som den ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Lagen föreskriver att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas på ett lämpligt sätt.

Det finns ännu inte någon miljö- och vattendom för Nya Slussen. Stadens ansökan ligger för prövning hos Mark- och miljödomstolen. Efter domstolens beslut att upphäva planen för bergrumsterminalen ändras förutsättningarna i miljömålet. Staden måste nu göra stora ändringar och kompletteringar i sin ansökan, och miljömålet kommer därför att skjutas upp. Om staden beslutar att förnya Slussen krävs också ändringar och kompletteringar i miljömålet. Därför gäller nu i stort samma tider för miljö- och vattenmålet, oberoende av vilket alternativ staden väljer.

Plan B´s tidplan innebär att utredning och projektering kan påbörjas direkt, och att förberedande arbeten kan påbörjas under 2014. Med en total byggtid på 4,5 år kan ett förnyat Slussen stå klart 2019. Ingen kan idag säga hur lång tid alla pågående och kommande domstolsprocesser om Nya Slussen kommer att ta.

Stockholms politiker har alltså fortfarande möjlighet att ta beslut om att Slussen ska förnyas. Men då krävs ett nytänkande och att gamla blockeringar hävs. Ytterst är det väljarna som avgör Slussens framtid genom sina röster i valet 2014.

Moderaterna desinformerar (PDF)

 

 

Pressmeddelande 20121213

slussenloggaliten

Pressmeddelande:
13 december 2013

Arrogant Sten Nordin ödslar fler skattemiljoner på Sveriges rikaste advokater

Stockholms stad har i dag överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för den bisarra bussterminalen i Katarinaberget.

Den som läst domen inser att det är bortkastade skattemiljoner och tid. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ändra underrättens beslut. Staden har begått grundläggande formfel – fem gånger om – vart och ett tillräckligt för att upphäva detaljplanen. Den inkompetens formfelen vittnar om speglar väl den inkompetens och maktarrogans som Nya Slussen i sin helhet är ett uttryck för.

– I Slussenfrågan drivs Nordin och Stockholms Alliansen sedan länge av omsorg om sin prestige – inte av omsorg om Stockholmarnas intresse av en bra lösning. Nordins överklagande av domen förlänger stadens självförvållade slussenelände. Och det ökar den redan stora högen av bortkastade skattemiljoner i Alliansens slussgrav, säger Ole Settergren talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen

Vid månadsskiftet juli/augusti 2013 hade skattebetalarna betalat 1012 miljoner för Nya Slussen – varav 11,5 miljoner kronor i arvode till Sveriges dyraste advokater på Mannheimer Swartling. Sten Nordins besked om att domen ska överklagas innebär ytterligare skattemiljoner till advokaterna på Mannheimer Swartling. Detta trots att staden vet om att de kommer att förlora målet.

Det är uppenbart att Alliansen söker investera fast Nya Slussen, etablera ett faktum genom att börja riva. I strid med vad som tidigare meddelats ska arbetena ska börja utan att det finns en lagakraftvunnen plan för Slussen som helhet.

Det finns bra alternativ till Nya Slussen – som kan börja genomföras utan fortsatt eller ny planprocess. Det är klarlagt att det går att genomföra en förnyelse av den nuvarande konstruktionen utan ny detaljplan. Det går snabbare, det blir funktionellt, det blir vackert.

– Nya Slussen har sågats grundligt av sakkunniga och den intresserade allmänheten. Fult, försämrade funktionalitet, dvs. framkomlighet, trafikkaos under byggtiden, för lång byggtid – åtta år, för dyrt, för riskabelt. Kritiken har eggat stadshuspolitikerna. De har en tradition att uppfylla: Ge aldrig folket vad det vill ha. Om det redan finns – riv det och ge dem skit och tvinga dem att betala för det.

– En maktarrogans helt i linje med Stockholms mörka stadsbyggnadstradition. Om motståndet växer kan Stockholmarna fortfarande vinna över sina styresmän och vi kan få en snabb och bra lösning på Slussenfrågan, avslutar Ole Settergren.

Pressmeddelande 20131213 (pdf)

Pressmeddelande 20131212

Pressmeddelande 20131212

I DN idag aviserar Sten Nordin att staden avser fortsätta driva Nya Slussen i domstol. Har man läst domen inser man att det är helt bortkastad tid, energi och skattemiljoner. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ändra underrättens beslut – gör den det har plan- och bygglagen helt tömts på sitt innehåll. Nordin och Stockholms Alliansen drivs sedan länge av omsorg om sin prestige – inte av omsorg om Stockholmarnas intresse av en snabb och bra lösning av Slussenfrågan..Vid månadsskiftet juli/augusti 2013 hade skattebetalarna betalat 11,5 miljoner kronor i arvode till Sveriges dyraste advokater på Mannheimer Swartling. Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen och nätverket Folkomröstning om Slussen har idag begärt att få aktuella kostnader för Nya Slussen.

Sten Nordins besked i DN idag innebär ytterligare skattemiljoner till advokaterna på Mannheimer Swartling. Detta trots att det finns stor sannolikhet att Nya Slussen inte kommer att byggas. Sannolikt kommer ett eller flera oppositionspartier att stå fast vid sitt motstånd mot Nya Slussen som manifesterades genom att de motsatt sig detaljplanen för Nya Slussen. Innebörden av Tomas Rudins uttalande om att Socialdemokraterna kommer att genomföra en lagakraftvunnen detaljplan är i dag oklar. Har detaljplanen för Nya Slussen vunnit lagakraft? Stadshuset har vid ett flertal tillfällen uttalat att Nya Slussen är en helhet som innefattar bussterminalen i Katarina berget.

Även om oppositionen inte går till val med beskedet att de står fast vid sitt motstånd mot Nya Slussen finns en sannolikhet att folkomröstningsinitiativet kommer att lyckas.Således är det en stor arrogans och ansvarslöshet från Sten Nordins sida att inte nu avvakta valutgången innan ännu mer investeras i Nya Slussen.

Det är uppenbart att Alliansen söker investera fast Nya Slussen. Trots att det finns bra alternativ – som kan börja genomföras utan fortsatt eller ny planprocess. Det är klarlagt att det går att genomföra en förnyelse av den nuvarande konstruktionen utan ny detaljplan. (Se bifogat pm).
Slussen skandalen har en del av sitt ursprung i att ”ansvariga” bestämt sig för vissa saker från början, utan att ha underlag som stödjer beslutet. T.ex. att Slussen inte går att renovera/rekonstruera. Vidare har ”ansvariga” beslutat att det ska vara T-korsningar – utan att förstå konsekvensen av det beslutet. Beslutat att T-banebron och T-banesträckningen Slussen-G:a stan inte får analyseras på riktigt – ”analysen” som SL fick i uppdrag att göra var ett beställningsjobb.
Man har inte utrett på riktigt, man har funnit och uppfunnit argument för det beslut som egentligen utredningen syftat att ge underlag till.

Nya Slussen hela tiden sågats av sakkunniga och den intresserade allmänheten. Fult, försämrade funktionalitet, dvs. framkomlighet, för lång byggtid, trafikkaos under byggtiden, dyrt, riskabelt. Kritiken verkar snarast ha eggat stadshuspolitikerna, i sin tradition att inte ge folket vad det vill ha, utan att riva det som folket vill ha och ge oss skit – som vi själva betalar för.

Över 1000 skattemiljoner har redan ödslats på Nya Slussen. Det har tvingar och tvingar frivilliga till enorma insatser 100 000-talstimmar, som skulle kunnat användas till ”produktiva” insatser, mecenater har lagt miljonbelopp – för att skydda oss mot de politiker vi valt och försörjer för att förvalta bl.a. Stockholm åt framtiden.

En maktarrogans helt i linje med Stockholms mörka stadsbyggnadstradition.

Ole Settergren
Nätverket Nacka Värmdöbor för Slussen

Hans Jangeby, talesperson för
Folkomröstning om Slussen

Pressmeddelande 20131212

 

 

Alliansen fortsätter med Slussen trots ingen detaljplan finns för bussterminalen

Ur DN ”Stockholms stad överklagar mark- och miljödomstolens beslut att stoppa bussterminalen i Katarinaberget. Oavsett hur det går med den juridiska prövningen av terminalen startar Slussenbygget före valet nästa år.”
Man fortsätter som inget hänt och Alliansen gör allt för att bygga fast i en lösning som är svår att backa ur. Katarinaterminalen har  varit en del av hela planen med Slussen. Fortsättningen är verkligen mycket osäker ur juridisk synpunkt. Borde inte allt vara klart först innan man sätter igång och bygger för miljarder? Risken för ett misslyckande är enormt stor.
I DN om Slussen

Stocholms kommun informerar om Mark- och miljödomstolens beslut

”- Ett mycket tråkigt och oväntat besked, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Vi tycker att vi har en väl genomarbetad detaljplan och att den långa processen har skett helt korrekt. Domstolen gör även en helt annan bedömning än vad länsstyrelsen gjorde.”

Vi i Folkomröstningen om Slussen anser att domstolen gjorde helt rätt. Motiveringen i domstolens pressmeddelande med domskäl är så allvarliga att inte parterna ens blev kallade till förhandling!

Domstolen sammanfattar:
”Domstolen konstaterar sammantaget att kommunen på ett flertal punkter brustit i handläggningen av planärendet. Bristerna är, såväl sedda för sig som sammantagna, så omfattande att detaljplanen skall upphävas.”

Pressmeddelandet:
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Upphavande-av-detaljplan-for-bussterminal-vid-Slussen/

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/bussterminal_beslut.jpg
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Aktuellt/Nyheter-2013/Detaljplanen-for-bussterminalen-upphavd/

Saxat ur Svenska Dagbladet

”Frågan är nu vad detta betyder för Slussenprojektets framtid. Stockholms stad lär överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen. Men det framstår som allt mer osannolikt att de juridiska turerna ska vara klara inför valet 2014. Räkna med att det dröjer innan sprängsalvorna hörs vid Slussen. Staden behöver ha båda detaljplanerna på plats innan arbetet kan börja.”
Svenska Dagbladet    Stockholm

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/slussenprojektet-stoppas-av-domstol_8800954.svd