Om folkinitiativ

Folkinitiativ kallas den möjligheten för medborgare att begära folkomröstning i en kommun eller landsting. Folkinitiativet måste få skriftligt stöd med 10% av de röstberättigade medborgarna och inte vara äldre än sex månader. Namnunderskriften måste kompletteras med namnförtydligande, adress, datum för underskriften och personnummer. Vid underskriften ska det stå vad folkinitiativet avser, kontaktpersoner med adress och frågan måste ingå i kommunens beslutskompetens.  (Kommunallagen Kap 5 : §23).
Namninsamlingen ska ske med sekretess enligt sekretesslagen och obehöriga får inte ta del av namninsamlingen men alla namn i namninsamlingen blir en offentlig handling när den lämnats in till kommunen.

När namninsamlingen inom loppet av sex månader fått tio procent av de röstberättigades namnunderskrifter lämnas den till kommunfullmäktiges ordförande eller någon i dess ställe. Namnunderskrifterna ska sedan räknas och godkännas som giltiga enligt kommunallagen ofta sker det av kommunens valnämnd efter eventuellt beslut av kommunstyrelsen. (Det finns inga regler eller bestämmelser) Har namninsamlingen uppfyllt de legala kraven ska kommunfullmäktige slutligen ta beslut att bifalla eller avslå begäran om folkomröstning. Två tredjedelar av kommunfullmäktige måste rösta emot folkomröstning för att avslå initiativet.

I förarbeten till Lagen om Folkinitiativ står det att en folkomröstning ska hållas om namninsamlingen är genomförd korrekt. I flera kommuner har folkinitiativet avslagits på felaktig grund då kommunfullmäktige tagit ställning i folkomröstningsfrågan vilket själva medborgarna ska ta ställning till i folkomröstningen.
Sedan ska själva formuleringen av folkomröstningsfrågan tas fram av folkinitiativets initiativtagare och kommunen men också när folkomröstningen ska ske, valsedelns utformning och kontakter med valmyndigheten. Det ska vidare bestämmas var vallokaler ska finnas, öppettider, förtidsröstningar, poströstning osv. Det är en process som tar minst tre månader efter namninsamlingen lämnats in.

Vi i Folkomröstningen om Nya Slussen (FoS) vill nu testa namninsamlingslagen med digitala namnunderskrifter för ett folkinitiativ eller medborgarinitiativ (Lagförslag eller ändring av lag till parlamentet) eftersom det saknas i Sverige. Däremot finns det elektroniska underskrifter med hjälp av e-legitimation/Bank-ID i kontakter med myndigheter och banker. Det är investering i miljonbelopp för ett initiativ och det fungerar inte. Därför ser vi till att stödet för initiativet sker med hjälp av samma säkra förbindelser mellan dator/mobil som banktransaktioner med hjälp av säkerhetsprotokollet https. Namnunderskrifterna är endast åtkomliga för administratörerna i folkomröstningen och lagras med största säkerhet mot dataintrång hos Google.
För att verifiera stödet använder FoS av Bank-ID via Paypal. Verifieringen av användare blir då lika säker som en banktransaktion. Därefter matchas namnunderskrifterna och verifieringen av identitet för att få en giltig namninsamling.

Sverige ligger långt framme som IT-nation men inte att demokratisera eller använda e-demokrati. Namninsamlingslagen är före persondatorernas tid och internet. Lagen har inte ändrats och inte följt med tiden, vilket är en brist särskilt då Lagen om Folkinitiativet ändrades 2011 från fem procent till tio procent av befolkningens namnunderskrifter men som kompensation krävs det nu två tredjedels majoritet för att avslå ett folkinitiativ i kommunfullmäktige.
2014 Demokratiutredning föreslår att namninsamlingen ska kunna ske digitalt så vi föregår deras utredning.

Folkomröstningar är alltid rådgivande i Sverige men politiker brukar följa majoriteten i folkomröstningarna men har ofta villkor på högt valdeltagande. Inte sällan krävs 50% valdeltagande för att accepteras. Några kvorumregler finns inte, men det är i princip omöjligt att uppnå vid en folkomröstning mellan val då en folkomröstning bara omfattar en del av befolkningen, begränsat antal vallokaler med begränsade öppettider, ingen poströstning och ingen förtidsröstning. Om folkomröstningen hålls i samband med ordinarie val ökar valdeltagandet i genomsnitt tio procent. Folkinitiativ har ingen offentlig finansiering medan kommunen som ska vara neutral kan agera sin syn med sin ”objektiva” information. Därför behöver FoS och andra folkinitiativ pengar för att nå ut med information.

Vi tror vi klarar en folkomröstning om Slussen och att den kan genomföras vilket borde skett för länge sedan, i alla fall före beslutet togs i kommunfullmäktige 2011.
Folkomröstningar borde vara en självklar del i den svenska demokratin och vara lättare att starta och genomföra så vi får mer demokrati mellan val, precis som 2104 demokratiutredning föreslår. Vi går före det utredningen och hoppas att riksdagen går på demokratiutredningens linje men tar fler steg till mer demokrati mellan val.