Varför censureras handlingar om säkerhet för nya bussterminalen?

By | 5 juli, 2016

Skrivet av Tor Edsjö, SAR arkitekt i yttrande över Katarinaterminalen som är ute på samråd.

Riskanalyser ett viktigt led i en demokratisk process. Hemligstämpling av handlingar försvårar denna process.
Vid projektering av komplicerade anläggningar som Katarinaterminalen gäller inte de handfasta regler om brandskydd som garanterar säkerhet i bostadshus och enklare anläggningar. I stället tillämpas det som kallas analytisk projektering. Det innebär att man frångår de regler som annars gäller. Som kompensation inför man olika skyddssystem, till exempel sprinkler. Om dessa skyddssystem fungerar tillräckligt bra eller inte är en ren bedömningsfråga. Man gör därför riskanalyser.

Författarna till en av rapporterna om brand i biogasbussar har utvecklat skälen till att man bör genomföra riskanalyser. De skriver bland annat: ”En annan och kanske ännu viktigare fördel med att genomföra riskanalyser är att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika riskuppfattningar tydliggörs. Det innebär att det bör bli lättare att undvika onödiga missförstånd vid

information/diskussion/förhandling mellan beslutsfattare/transportörer/allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger hantering av risker i olika
projekt i samhället.”27

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har formulerat samma sak så här:

”I samband med den fysiska planeringen av samhället ställs krav på beslutsfattare att dessa skall kunna värdera riskerna samt fatta beslut om vilka risker som kan tolereras och vad som inte kan tolereras. Vidare skall dessa beslut kommuniceras till andra aktörer och till allmänheten.”

Genom hemligstämpling och censur av handlingar som gäller risk har detta led i den demokratiska processen kring Katarinaterminalen försvårats eller rentav omöjliggjorts.

Ingen statlig myndighet kommer att granska eller yttra sig över Katarinaterminalen säkerhet. Byggnadsnämnden är den enda myndighet som granskar projektet. Ansvaret för att risknivån blir acceptabel vilar helt och hållet på byggnadsnämndens ledamöter

Systemhandlingen visar enligt min uppfattning att det inte är möjligt att inom den föreslagna detaljplanens ram skapa en robust, välfungerande, långsiktigt hållbar och tillräckligt säker bussterminal.

Tänk denna situation i bergrummet…..

Läs hela Tor Edsjös yttrande över Katarinaterminalen

Skriv på namninsamlingen för en folkomröstning