Author Archives: admin

About admin

Vi vill ha folkomröstning om Slussen!

Varför censureras handlingar om säkerhet för nya bussterminalen?

Skrivet av Tor Edsjö, SAR arkitekt i yttrande över Katarinaterminalen som är ute på samråd.

Riskanalyser ett viktigt led i en demokratisk process. Hemligstämpling av handlingar försvårar denna process.
Vid projektering av komplicerade anläggningar som Katarinaterminalen gäller inte de handfasta regler om brandskydd som garanterar säkerhet i bostadshus och enklare anläggningar. I stället tillämpas det som kallas analytisk projektering. Det innebär att man frångår de regler som annars gäller. Som kompensation inför man olika skyddssystem, till exempel sprinkler. Om dessa skyddssystem fungerar tillräckligt bra eller inte är en ren bedömningsfråga. Man gör därför riskanalyser.

Författarna till en av rapporterna om brand i biogasbussar har utvecklat skälen till att man bör genomföra riskanalyser. De skriver bland annat: ”En annan och kanske ännu viktigare fördel med att genomföra riskanalyser är att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika riskuppfattningar tydliggörs. Det innebär att det bör bli lättare att undvika onödiga missförstånd vid

information/diskussion/förhandling mellan beslutsfattare/transportörer/allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger hantering av risker i olika
projekt i samhället.”27

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har formulerat samma sak så här:

”I samband med den fysiska planeringen av samhället ställs krav på beslutsfattare att dessa skall kunna värdera riskerna samt fatta beslut om vilka risker som kan tolereras och vad som inte kan tolereras. Vidare skall dessa beslut kommuniceras till andra aktörer och till allmänheten.”

Genom hemligstämpling och censur av handlingar som gäller risk har detta led i den demokratiska processen kring Katarinaterminalen försvårats eller rentav omöjliggjorts.

Ingen statlig myndighet kommer att granska eller yttra sig över Katarinaterminalen säkerhet. Byggnadsnämnden är den enda myndighet som granskar projektet. Ansvaret för att risknivån blir acceptabel vilar helt och hållet på byggnadsnämndens ledamöter

Systemhandlingen visar enligt min uppfattning att det inte är möjligt att inom den föreslagna detaljplanens ram skapa en robust, välfungerande, långsiktigt hållbar och tillräckligt säker bussterminal.

Tänk denna situation i bergrummet…..

Läs hela Tor Edsjös yttrande över Katarinaterminalen

Skriv på namninsamlingen för en folkomröstning

Stöd namninsamlingen med Swish!

Det är många som stödjer en folkomröstning och fyller i namn och de uppgifter som behövs i webbformuläret och det är otroligt glädjande. Men tyvärr är det många som inte bekräftar stödet med digital verifiering som är ett måste för att gälla. Men nu blir det lättare med Swisch som använder säker Bank-ID för verifiering.

Swish-webbSwish har fyra miljoner användare och är enkelt att använda. Över nittio procent av alla Iphoneanvändare 20-30 år har Swish och det är därför naturligt att kunna erbjuda den möjligheten som elektronisk verifiering som en digital namnunderskrift och intygar stödet för folkomröstningen. Det ger dig också möjlighet att ge mer stöd som t.ex. nätannonsering och informationsblad och som bekräftelse på ditt stöd för det jobb som nätverket Folkomröstning om Slussen gör och att vi lyckas.

Stöd vårt jobb mot Nya Slussen det är Sveriges största folkinitiativ.
Skriv på namninsamlingen och bekräfta med Swish med ett bidrag för att lyckas i Stockholm, Nacka eller Värmdö på http://slussen.org

Swisha på 12345 988 35

Om politikers löften

sten_nordin166Är trafikkaoset början till slutet för Nya Slussen?

Sten Nordin, fastighetsborgarrådet förfasades 2014 över det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om Slussen. Han tyckte att 3,3 miljarder var alldeles för dyrt, 2 borde räcka.

– Jag tycker inte om ”Strömmar”! Jag trodde vi var överens om att inte bygga in Slussen och förstöra utsikten. Jag är också skeptisk till trafikbron som leder till Skeppsbron och inte in i Gamla stan. Blåsiga Skeppsbron kommer aldrig att bli något stort promenadstråk för stockholmarna. Det vinnande förslaget kräver väldigt stora bearbetningar för att få godkänt. Dessutom är det i dyraste laget. Smärtgränsen går vid två miljarder, säger Sten Nordin, numera oppositionsborgarråd.”
Läs hela artikeln i DN från 29 mars 2004
I en analys av det vinnande förslaget konstaterar man att ”Strömmar” är det mest omfattande och komplicerade att genomföra. Inte minst blir de temporära trafiklösningarna utmed Katarinavägen och Södermalmstorg mycket komplicerade.

De flesta känner väl till att prislappen på Nya Slussen ständigt gått upp sedan dess, först till cirka sju miljarder kronor därefter åtta miljarder, inte mer, sa Sten Nordin både 2011 och 2014 som Finansborgarråd. Nu är kostnaden minst 12,1 miljarder och Jan Valeskog (S) sa 13 mars 2015 i medborgarhuset att det finns inget kostnadstak, utan att mena att han resonerar på samma sätt när han själv ska köpa en ny TV för egna pengar.

Varför ändrade sig Sten Nordin?  Varför drev han igenom ett politiskt beslut som han personligen var emot? Vad det andra som styrde honom eller ändrade han åsikt?
Varför kostar numera Nya Slussen minst 12,1 miljard och troligen betydligt mer? Varför nya hela tiden nya utmaningar? (språket som projektkontoret använder när man inte vet hur man ska klara av problem). Det betyder att man inte vet och det har även nyligen utkommen revisorsrapport visat att Slussenprojektet har dålig styrning.

I veckan kunde vi läsa i Nacka-Värmdö Posten att saltjöbanan tar dubbelt så lång tid än planerat innan den åter ansluts till Slussen det kommer ta tio år i stället för fem och beräknas vara klar 2026. Om man tittar i artikelns kommentatorsfält är det många frustrerande kommentarer om stillastående köer och betydligt längre restider.
Om Staden antagit Plan B hade tågen kunnat rulla från och till Slussen under hela byggtiden.

I veckan skrev Södermalmsnytt om de många trafikproblemen som kommer när Slussen rivs. De trafikstörningar som har varit är troligtvis inget mot vad som ska komma. Det är trafikstörningar som troligtvis drabbar Söderledstunneln, Södra länken ut mot Essingeleden. Effekterna på trafikkaoset blir mindre i sommar för semestrarna kommer igång efter midsommar och Katarinavägen kommer stängas av helt. Det stora trafikkaoset lär bryta ut när alla är tillbaka från semestrar och skolorna börjar igen.

Slussengrupper har varnat för trafikkaoset men politiker och tjänstemän har ignorerat dem och i stället säger att de är stolta över Nya Slussen och äntligen tagit ett beslut om Slussens framtid.

 

Popplarna vid slussen sågas ned

Popplar vid Slussen sågas ned.

Popplarna vid Slussen sågas ned.

”I dag startade arbetet med att ta bort nio stycken poppelträd som står vid Sjöbergsplan vid Slussen. Pilarna och de mindre träden framför popplarna kommer också att tas ner. Träden kommer att vara helt borttagna till på onsdag. Anledningen bakom fällningen av träden är att det ska byggas en ny sjökulvert och kan inte träden finnas kvar.”

http://stockholmprojekt.blogspot.se/2016/05/slussennyheter.html?m=0

 

Popplarna kommer inte att ersättas. I stället ska Katarinaparken anläggas med träd vilket är en omöjlighet då hålen för rötter är alldeles för grunda. Endast buskar kan växa där.

Det är ytterligare förledande bilder av Nya Slussen som inte kan bli verklighet.

 

 

Värmdö kommunstyrelse stödjer nya detaljplanen för bussterminalen

Värmdö kommunstyrelse tog torsdagen 9 juni beslut om stödja den nya detaljplanen för Nya Slussen.
Politikerna i kommunstyrelsen var eniga om beslutet, utan att ställa besvärliga relevanta frågor till Stadens tjänstemän och politiker. De kunde ställa frågor som om den nya detaljplanen och om bussterminalen uppfyller EU-direktiven om säkerhet och miljö.

I den andra detaljplanen som är en liten vidareutveckling av den tidigare detaljplanen som underkändes av mark och miljööverdomstolen pga bristande säkerhet, miljökrav och brister i samråd, har hög risk att underkännas i Mark och Miljödomstolen en gång till!
Kommunen beskriver det som formalia trots att det detaljplanen inte uppfyllde de mest elementära kraven i bl.a. miljöbalken.

Detaljplan 2 bussterminal Värmdö kommun

”Föreliggande förslag har samma planlösning som det förslag som 2012 upphävdes av mark och miljööverdomstolen 2012.

Värmdö politiker visar enorm passivitet och flathet och verkar mer lojala mot sina partivänner än sina egna väljare. Vi kan därför ”se fram emot” enormt trafikkaos mer än tre år framåt om Staden fortsätter med en bussterminalen som med största säkerhet blir underkänd i MMD.

 

Läs Värmdö kommunstyrelses yttrande

Vi vill ha en folkomröstning om Slussen!

Det är verkligen hög tid att berörda Stockholmare, Värmdö och Nackabor får folkomrösta om Slussen. Politiker lyssnar inte på sina engagerade och kunniga väljare som protesterar mot Nya Slussen som ett dåligt projekt där politiker

Öppet brev om Slussen till kommunfullmäktige

INGA-BRITT AHLENIUS BREV OM SLUSSEN TILL POLITIKERNA

Bäste ledamot i fullmäktige,

Den 28 september ska du ta ställning till om Stockholms stad ska gå vidare med Nya Slussen.

Slussenfrågan har blivit en av Stockholms största och viktigaste kommunala framtidsfrågor. Projektet ”Nya Slussen” har likt en gökunge vuxit från 4,3 till 12,1 miljarder kr, och tränger nu undan motsvarande hela två års investeringar i Stockholm.

Projektet är redan kraftigt fördröjt och det är mycket troligt att de åtta år som anges för färdigställandet i praktiken blir många fler. Det betyder att det kommer att råda trafikkaos i centrala Stockholm under mycket lång tid.

Nya Slussen kommer inte att ge de förutsättningar som krävs för att bygga en hållbar stad: kraftigt förbättrad kollektivtrafik, kraftigt förbättrade möjligheter för stora mängder cyklister och möjligheter att stå emot havsnivåns höjning.

Projektet har haft ett antal motgångar, men tagit sig förbi dessa genom att frångå den normala gången när det gäller stadsplanering. Kostnaderna har skenat. De experter som tagit fram underlaget till (den ej korrekt upphandlade) granskningsgruppen har pekat på samma brister och problem som medborgargrupper framhållit i åratal. Kritiken har gällt såväl funktion, säkerhet, kostnader som långsiktig hållbarhet. Eftersom alla partier numera står bakom projektet anser sig tydligen politikerna inte behöva gå i svaromål.

Den kommunala revisionen motsvarar mina mycket lågt ställda förväntningar – den har inte gjort en revision värd namnet på de åtta år som gått sedan det första inriktningsbeslutet träffades.
Nu är det Ditt ansvar att besluta om detta. Ska staden gå vidare med detta hårt kritiserade, oerhört kostsamma och riskabla projekt eller inte?

Du kommer inför beslutet i fullmäktige att få tre brev till, med information om Slussen, från ett antal medborgare och föreningar i Stockholm. Du kan sedan inte säga att Du inte visste.

Du är den sista kontrollstationen. De andra är satta ur spel.
Du kan inte i efterhand säga att Du inte visste inte förstod. Det är Din skyldighet att veta och förstå. Det är därför stockholmarna har valt Dig.

Jag hoppas att Du tar dig tid att läsa breven.
Med vänliga hälsningar
Inga-Britt Ahlenius

Ljudfil från vattendomstolen 15 oktober 2013 med löften…

Ljudinspelning från mark och miljödomstolen den 15 oktober 2103 med dåvarande projektledaren Martin Schröder som förklarar att inga åtgärder kommer att vidtas förrän de två detaljplanerna och vattendom vunnit laga kraft.
Lyssna efter de viktiga meningarna efter cirka en minut.

Att inte uttalandet gäller längre kan man undra över. Säkert bidrog detta till vattendomen tidigare i mars som överklagats.

Ljudfil i MP3 format

Löfte från MMD av Martin Schröder

Information om folkomröstning med talonger!

Eftersom många drar sig för att fylla i namninsamlingsblanketten har vi tagit fram en A4 sida med talonger för två underskrifter.
Fördelarna är dessa:

  • En sida A4 sida talar om vad Folkomröstningen om Slussen handlar om
  • Talonger att skicka in eller lämna till ombud
  • Personnumret kan vara fullständigt hemligt då man kan lägga talongen i ett kuvert så ingen obehörig kan se uppgifterna.
  • Lätt att dela ut på olika platser och brevlådor med både info och talong

Ladda ner blanketten/Flyer A4 med två talonger för underskrift

Information och talong