Om folkomröstning

Det finns i Sverige två typer av folkomröstningar. Dels de som riksdag, landsting och kommuner kan besluta om.
I det här fallet handlar det om när medborgare vill ha en folkomröstning med hjälp av en namninsamling, det kallas för folkinitiativ och gäller endast för kommun och landsting.
Första steget är att definiera vad man ska folkomrösta om och att kommunen eller landstinget kan besluta om det. Det går inte att folkomrösta om t.ex. polis eller försvar.
Namninsamlingen ska vara skriftlig, med namnunderskrift, namnförtydligande, fullständigt personnummer, adress och datum. Namnunderskriften gäller i sex månader.
(Kommunallagen kap 5 §23 )

Namninsamlingen har sekretesskydd och namninsamlare ska vara rädda om namnen som inte får lämnas ut.
Antalet underskrifter måste vara minst tio procent av den röstberättigade befolkningen i kommunen eller landstingsregionen.
När namninsamlingen har samlat tillräckligt med stödjare lämnas den till kommunfullmäktige, oftast dess ordförande.
Därefter kontrollerar kommunen namnunderskrifterna, att undertecknarna är skrivna i kommunen och har rösträtt med hjälp av personnummer och att det inte finns dubletter.
Om namninsamlingen är korrekt genomförd ska kommunfullmäktige ta beslut om att godkänna folkinitiativet och besluta om folkomröstning. Det krävs två tredjdedelar eller mer för att avslå folkinitiativet. Kommunfullmäktige ska inte rösta om sakfrågan utan bara besluta om folkinitiativet ska godkännas och skett enligt de kommunallagen. Det är kommuninvånarna som ska ta ställning i frågan, inte kommunfullmäktige.

När kommunfullmäktige bifallit folkinitiativet ska valmyndigheten informeras och beslut ska tas om lydelse om folkomröstningsfrågan och alternativ. Det sker tillsammans med initiativtagarna i folkinitiativet. Kommunen och valmyndigheten beslutar om valsedlarna vilka vallokaler som ska finnas, när folkomröstningen ska ske om det är möjligt med förtidsröstning och poströstning.
Under hela processen ska kommunen informera allmänheten om den kommande folkomröstningen och agera som oberoende myndighet.
Efter vallokalerna stängt vidtar räkningen av rösterna. Det brukar gå ganska fort och vara klart redan samma kväll.
Sedan kommer tolkningen av folkomröstningen. Det finns inga regler hur resultatet ska tolkas men kommuner kräver ibland 50% valdeltagande men mellan val räcker det ibland med 30%.
Därefter ska kommunfullmäktige bedöma folkomröstningsresultatet och besluta om att följa folkinitiativets krav eller avslå det.